Integrované dopravní systémy

Odborná konference pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

XXIII. konference Integrované dopravní systémy

16. - 17. 5. 2016 Žďár nad Sázavou

Průběh konference a příspěvky, závěry


V květnu letošního roku se se pod gescí náměstka ministra dopravy Ing. Ladislava Němce sešlo ve Žďáru nad Sázavou 70 odborníků, pedagogů, pracovníků státní správy i podnikatelů k otázkám zkvalitnění dopravní obsluhy a budování integrovaných dopravních systémů. Všechna vystoupení a diskuze byla vedena snahou přispět k vytvoření optimálních podmínek v oblasti veřejné dopravy pro občany, žijící na území jednotlivých krajů a regionů s cílem uspokojit jejich přepravní potřeby.

Letošní, již XXIII. konference, proběhla ve dvou jednacích dnech a byla rozdělena do následujících tří bloků problémů:

1. Jsou vytvořeny potřebné legislativní a další podmínky pro koordinovaný a efektivní postup budování jednotlivých IDS?

Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa

JUDr. Ondřej Michalčík

Ministerstvo dopravy

1082 kB

Plány udržitelné městské mobility

Ing. Martina Bártová

Ministerstvo dopravy

887 kB

Podpora veřejné dopravy z fondů EU v progr. Období 2014 - 2020

Mgr. Michal Kokeš

Ministerstvo dopravy

2483 kB

K této otázce vystoupili představitelé Ministerstva dopravy. Přítomní byli informováni panem JUDr. Ondřejem Michalčíkem o probíhajícím legislativním procesu, přípravě financování regionální, dálkové i nadregionální veřejné služby i stavem naplňování opatření vyplývající ze zpracovávané Koncepce veřejné dopravy. Se zájmem se setkaly rovněž informace pana Mgr. Michala Kokeše o finanční podpoře veřejné dopravy z fondů EU pro léta 2014 – 2020. Kromě dalších zdrojů je jen v tomto operačním programu Doprava alokována částka 4,7 mld. EU. Významné rovněž bylo seznámení přítomných s metodikou zpracování plánů udržitelné městské mobility, které budou tvořit strategický nástroj plánování dopravní obslužnosti na základě skutečných dopravních vztahů v území přednesené slečnou Ing. Martinou Bártovou.

Ve vystoupeních byla patrná snaha po realizaci všech legislativních předpokladů pro zkvalitnění dopravy. Řešení podmínek pro koordinovaný a racionální postup a možnost vytvoření centrálního prvku „SE“ (standardizační entity) včetně definování závazných standardů kvality IDS a elektronické odbavování cestujících je však stále odsouváno.

2. Jaký je stav v budování integrovaných systémů dopravy a které hlavní bariery je třeba překonat?

Příprava společného IDS Prahy a Středočeského kraje

Ing. Martin Jareš, Ph.D.

KÚ Středočeského kraje

2 646 kB

Projekty ITI pro zlepšení společného IDS Prahy a Středočeského Kraje

Ing. Radim Vysloužil

ROPID

2 896 kB

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Ing. Josef Buchta, Ing, Jiří Horský

Město Brno-magistrát, KORDIS JMK

3 344 kB

Využití vyššího kolejového systému v prostředí IDS a MHD – ohlédnutí za příběhem rychlé tramvaje v Brně

Ing. Josef Veselý

Dopravní podnik Brno

6 439 kB

Informace o novinkách v IDS Moravskoslezského kraje

Ing. Jan Dvořák

KODIS Ostrava

2 502 kB

Zpráva o činnosti KOVEDU ZK

Ing. František Brachtl

KOVED Zlín

2 134 kB

Nový dopravní systém Ústeckého kraje a soutěže na veřejnou dopravu

Ing. Jakub Jeřábek

Ústecký kraj

12 961 kB

Příprava integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje

Ing. Josef Michálek

Jikord

645 kB

ČAOVD a aktuální problematika IDS

Ing. Jiří Prokel

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

333 kB

Od integrované dopravy k integrované mobilitě

Miroslav Vyka

Svaz cestujících ve veřejné dopravě

2 038 kB

Konference se aktivně zúčastnilo sedm ze čtrnácti krajů České republiky včetně Hlavního města Prahy. Vesměs se jednalo o kraje, ve kterých je projekt integrace veřejné dopravy ve vysokém stupni rozpracování. Pozvání bohužel nevyužili pracovníci ostatních krajů vesměs s odůvodněním aktuálně probíhajícího schvalování projektů a vypisování výběrových řízení.

Všechny přednesené příspěvky svědčily o zájmu, který je této problematice věnován. Velmi zajímavá byla vystoupení pánů Ing. Martina Jareše, PhD., ze Středočeského kraje a Ing. Radima Vysloužila z ROPID Praha. Za Jihomoravský kraj vystoupil jak zástupce brněnského magistrátu pan Ing. Josef Buchta, tak další pánové - ředitel KORDIS Brno Ing. Jiří Horský a zástupci největších karetních společností pánové Ing. Martin Procházka za Visa Europe a pan Martin Dolejš za MasterCard. S IDS v Moravskoslezském kraji seznámil účastníky pánové Ing. Jan Dvořák z KODIS Ostrava, se Zlínským krajem pan Ing. František Brachtl z KOVED Zlín. O IDS Ústeckého kraje informoval pan Ing. Jakub Jeřábek z Krajského úřadu a o připravovaném IDS Jihočeského kraje pan Ing. Josef Michálek z JIKORDu. Předávání zkušeností a podnětů, které si vzájemně mohli účastníci sdělovat, vytvořilo dělnou a velmi přátelskou atmosféru i při časově náročném jednání.

Jak vyplynulo z přednesených informací je pro fungování IDS zásadní podmínkou ustavení společného organizátora, koordinujícího, organizujícího a kontrolujícího železniční dopravu, dopravní podniky i ostatní dopravce, který by mohl naplnit heslo: jedna jízdenka, jeden tarif, jeden jízdní řád, jedna síť. Pro celostátní úroveň pak ustavení jednoho metodického centrálního prvku, tzv. Standardizační entity, který by umožňoval jak definování a kontrolu dodržování závazných standardů kvality, tak i zavedení efektivních elektronických odbavovacích systémů na jednotné technické a technologické bázi.

Zvlášť potěšující byla i aktivní účast místního pana starosty Žďáru nad Sázavou pana Mgr. Zdeňka Navrátila, který vystoupil s projektem „Zatraktivnění MHD ve Žďáru nad Sázavou“. Kromě problémů s řešením místní dopravy má toto město kraje Vysočina silnou dopravní spádovost na Brno a proto usiluje o integraci města do IDS Jihomoravského kraje vyžadující řadu jednání s oběma sousedními regiony. Starosta upozornil na rozpor mezi řešením integrace dopravy v krajských hranicích a potřebách cestujících pro přepravu, kdy úředně stanovené krajské hranice působí jako umělá bariéra u cestování. Na příkladu tohoto města lze dobře dokumentovat předchozí poznatky o nutnosti koordinace i mimo vymezené hranice krajů.

Snahu po vzájemné spolupráci mezi organizátory veřejné dopravy dokladovala Česká asociace organizátorů veřejné dopravy / ČAOVD/. Řádnými členy tohoto sdružení jsou právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je organizace veřejné dopravy, kteří spolupracují s tzv. ostatními členy, kterými mohou být společnosti, podniky a organizace, které s organizátory spolupracují, vyrábějí výrobky a poskytují služby pro zajištění veřejné dopravy. Jak dále seznámil účastníky s touto organizací pan Ing. Jiří Prokel, spočívá, kromě vzájemných konsultací a předávání informací, jejich práce ve sjednocování stanovisek k aktuálním problémům, připomínkování legislativy a v aktivním projednávání problematiky veřejné dopravy s orgány státní správy.

Za cestující ve veřejné dopravě a jejich požadavky promluvil k přítomným prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě pan Miroslav Vyka. Jeho příspěvek s názvem „Od integrované dopravy k integrované mobilitě“ shrnul řadu zajímavých souvislostí a českých úspěchů, současně však upozornil na hlediska, která je nezbytné v dalších pracech akceptovat: od modernizace a údržby infrastruktury, přes jízdní řád odpovídající potřebám cestujících, pohodlná vozidla, atraktivní nádraží i okolní prostory, propojení veřejné a individuální dopravy, reklamu a marketing, cenově dostupné jízdné a zejména tarifní integrace a jednoduché odbavení cestujících vyžadující nezbytně uplatnění jednotného standardu pro toto odbavování.

3. Co je a bude důležité v budoucnu respektovat a na co se připravit ?

Uhlíková stopa a Doprava 4.0

Ing. Jiří Pohl

Siemens, s.r.o.

1 840 kB

Bankovní karty ve veřejné dopravě

Ing. Martin Procházka

Visa Europe

178 kB

Bankovní karty ve veřejné dopravě

Martin Dolejš

MasterCard

Problematika IDS na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice

Doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

UPCE DFJP

263 kB

Obnovy silničních mostů ve vztahu k IDS a potřebám kraje

Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

UPCE DFJP

1 058 kB

Nabídka vzdělávání a stáží v oboru dopravní telematiky

Ing. Martin Langr, Ing. Milan Sliacky

ČVUT FD

2 268 kB

Standardy kvality veřejné dopravy a možnosti jejich ověřování

Ing. Milan Sliacky, Ing. Patrik Horažďovský

ČVUT FD

1 550 kB

Stávající tarifní systémy v ČR a možnosti dynamického jízdného

Ing. Patrik Horažďovský

ČVUT FD

513 kB

Jednou z nejdůležitějších otázek, která ovlivní další rozvoj dopravy bude její energetická náročnost a negativní dopad na okolí. Ve svém příspěvku se pan Ing. Jiří Pohl zabýval právě těmito otázkami a porovnával jednotlivé dopravní systémy a jejich úlohu při tvorbě optimální struktury. Pro dopravu nejbližší budoucnosti, tzv. Dopravu 4.0, bude nutné věnovat větší pozornost veřejné dopravě, pro jejíž zatraktivnění bude nutno přijmout základní tři podmínky její existence – nízkou energetickou náročnost, nezávislost na fosilních palivech a především vlídnost k lidem – zejména cestujícím. Pro logiku investic musí platit zásady, že pro nejsilnější přepravní proudy bude stále nejdůležitějším způsobem dopravy elektrická železnice s liniovým napájením, následovaná akumulátorovou železnicí, elektrobusy, elektromobily a na zabezpečení nejslabších přepravních proudů pěší chůze a jízdní kola.

Racionalizací odbavovacího systému se zabývali dva představitelé nejrozšířenějších platebních karet, pánové Ing. Martin Procházka VISA karta a Martin Dolejš MasterCard. Pan Ing. Martin Procházka, se podělil o zkušenosti s uplatňováním těchto platebních karet při projektech IDS v Moravskoslezském i Jihomoravském kraji, kdy se stávají jedním z využívaných identifikátorů v odbavování cestujících. Na základě těchto zkušeností společně s příslušnými organizátory řeší navazující bezpečnostní, provozní a organizační problémy.

Vystoupení pedagogů a studentů obou dopravních vysokých škol – Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a Fakulty dopravní ČVUT, měla za cíl informovat účastníky o možnostech využití kapacit obou škol a záměrech studia vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro projekty a realizace systémů IDS.

Pan Doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice zdůraznil pozornost školy věnovanou vazbě na praxi (granty, projekty, studie, fakulta je nezávislý arbitr, příprava odborníků, řešení závěrečných prací na podněty a ve spolupráci s praxí, důraz na zpětnou vazbu od praxe, apod.) včetně úspěchů v ročnících celostátní soutěže „Škola doporučena zaměstnavateli“ (www.doporucenozamestnavateli.cz), kde po hodnocení personalisty z 230 významných zaměstnavatelů v ČR se fakulta umístila vždy v první desítce fakult z ČR. Bylo zmíněno, co může fakulta nabídnout ve výzkumu i v oblasti IDS (participace pro dopravní plány, plány udržitelné mobility, generely dopravy, optimalizace dopravy, bezbariérová doprava, krizový management, ekonomika, dopravní prostředky a infrastruktura, statistika a mnohé další) i vhodné zázemí (laboratoře, SW, HW, atd.). Pan Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. ve svém příspěvku upozornil na problémy připravenosti dopravní infrastruktury na zajištění bezpečného a plynulého provozu, zejména v oblasti silničních mostů, jako limitujících bodů na silniční síti. Upozornil na nezbytnost, aby organizátoři ve svých plánech počítali i s řešením obnovy dopravní infrastruktury, zejména v případě povodní a jiných krizových situací.

Pan Ing. Milan Sliacky z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze informoval o snaze školy nabídnout dopravním podnikům nebo dopravcům, koordinátorům IDS a dalším subjektům, zainteresovaným v oblasti veřejné dopravy studenty svých studijních oborů. Vhodnou formou spolupráce již v průběhu studia může být například stáž v délce trvání jednoho týdne, v rámci které mohou být studenti zapojeni do řešení konkrétní problematiky na daném pracovišti. Dlouhodobější formou spolupráce může být řešení konkrétních témat v rámci studentských projektů či závěrečných prací. Rovněž Certifikační laboratoř FD ČVUT v Praze nabízí možnost využití jejího technického i personálního vybavení a know-how k odzkoušení nových nebo inovovaných technologií v oblasti odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě před jejich nasazením do ostrého provozu. Nové metody a postupy umožní zkrácení procesu testování i snížení vícenákladů s tím spojených. Kapacit laboratoře lze dále využít k analytickým a/nebo návrhovým činnostem v předmětné oblasti jako např. posouzení technického zadání nebo jeho praktickou realizaci, atp. S ukázkou, jak je možno prakticky využít kapacity studentské práce vystoupil pan Ing. Patrik Horažďovský z ČVUT Praha. Na příkladu analýzy stávajícího tarifního systému v ČR vypracoval návrh postupu zavedení dynamického jízdného v systémech veřejné hromadné dopravy po vzoru velkých měst, jako je Londýn, Paříž nebo Stockholm a připravovaný v brněnské dopravě.

Příležitostí pro ty, kteří hledají další informace, znalosti i kontakty, mohou využít pořádané semináře, konference a případně i jiné, zejména sportovní akce, na příklad:

  • 24. ročník volejbalového turnaje „O pohár ministra dopravy ČR“ konaný dne 10. 9. 2016 ve Žďáru nad Sázavou
  • Konferenci „Veřejná doprava „ON LINE“, pořádaná SDT ve dnech 22. – 24. 11. 2016 v rámci veletrhu CZECHBUS
  • Konferenci „Chytrá a zdravá doprava ve městech“, kterou ve dnech 4. – 5. 4.2017 pořádá v Plzni plzeňský dopravní podnik
  • Zejména však na XXIV. konferenci IDS ve Žďáru nad Sázavou ve dnech 15. – 16. 5. 2017 opět v Hotelu Jehla, pořádanou Institutem Jana Pernera, o.p.s.

Závěr:

Celkový počet účastníků na konferenci bylo 70 osob.

Celkem bylo předneseno 23 příspěvků.

Všechny prezentace, závěry a seznam účastníků je zveřejněn na www.perner.cz

Termín příští, již XXIV. konference IDS, se bude konat opět ve Žďáru n. S. ve dnech 15.-16. 5. 2017.