Integrované dopravní systémy

Odborná konference pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

Informace o průběhu XXIV. konference Integrované dopravní systémy, konané ve dnech 15. - 16. 5. 2017

ve Žďáru nad Sázavou v Hotelu Jehla.


Již tradiční setkání pod gescí náměstka ministra dopravy pana Ing. Ladislava Němce se opět uskutečnilo v polovině května v příjemném prostředí Hotelu Jehla v srdci Vysočiny, ve Žďáru nad Sázavou. Poprvé byli přítomni zástupci všech krajů České republiky včetně hlavního města Prahy, kteří se zájmem diskutovali o hlavních problémech, se kterými se ve své každodenní práci setkávají.

Při zahájení pozdravil přítomné starosta města Žďáru nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil a generální ředitel společnosti ZDAR, a.s., Ing. Richard Latislav. Oba ve svých zdravicích stručně seznámili přítomné účastníky s novinkami v osobní dopravě, které byly zavedeny ve Žďáru nad Sázavou a okolí v průběhu uplynulého roku.

Pracovní jednání prvního dne otevřelo obsáhlé vystoupení ředitele odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy JUDr. Ondřeje Michalčíka (pptx), který společně s pracovníkem tohoto odboru Ing. Františkem Vichtou seznámil přítomné se zásadními otázkami fungování veřejné dopravy, kterými jsou především podmínky jejího financování, zejména postup uzavírání smluv o veřejných službách, prosazování kvalitativních požadavků na dopravní plánování v oblasti dálkové a nadregionální dopravy. Zvláštní pozornost byla věnována tarifní integraci a technické operabilitě.

V návazném vystoupení pan Ing. Michal Ulrich z odboru fondů Ministerstva dopravy (pptx) přiblížil problematiku obsahu Operačního programu Doprava pro období 2014 – 2020, zejména výši a možnosti čerpání finančních zdrojů, způsob a cíl jejich využití včetně prioritních směrů, sledovaných v dalším období. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení s hlavními kritérii pro výběr projektů a způsobem jejich zdůvodňování.

Blok vystoupení představitelů vysokých škol a servisních organizací zahájil pan doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice (ppt) na téma srovnání standardů kvality Českých drah a vybraných IDS. Z porovnání vybraných 6 krajů se standardy kvality železničního dopravce tak, aby tyto standardy byly vzájemně v souladu, bylo možné kladně hodnotit pouze dva – Pražskou integrovanou dopravu a Integrovanou dopravu Jihomoravského kraje. Tato podnětná prezentace otevřela již mnoho let zanedbávanou záležitost a zasloužila by si zájem i ze strany příslušných odborů Ministerstva dopravy pro další výzkumné dopracování tak, aby byla metodickou pomůckou platnou pro všechny systémy v republice.

S náplní práce v oblasti IDS seznámil přítomné pan Ing. David Švingr, ředitel ČSAD SVT, s.r.o. Praha (pdf). Tato organizace připravuje softwarové produkty pro řízení veřejné osobní dopravy a to ve všech fázích- projektové, organizační i operativní.

Na možnosti využití tvůrčích kapacit Vysoké školy polytechnické Jihlava upozornil ve svém vystoupení pan Ing. Karel Dvořák, Ph.D. (pptx) ve svém příspěvku věnovaném možnostem sběru a zpracování informací pro optimalizaci IDS. Zajímavá byla zejména část týkající se monitorování a měření dopravních toků i za použití bezpilotních systémů včetně zpracovávání a vyhodnocení vstupních dat.

Zajímavou analýzu struktury způsobu úhrady jízdného i země původu cestujících přednesl Mgr. Martin Chval, ředitel úseku Plzeňská karta PMDP (ppt). Z provedených měření vyplynul rostoucí zájem cestujících na platbu bankovní kartou, v Plzni i využití Plzeňské karty zejména na úkor papírových jízdenek. Předplatné jízdné vesměs převažuje nad jednotlivým jízdným.

O nezbytnosti certifikovat jednotlivá zařízení pro odbavování a informování cestujících a prokazovat tak shodu jejich parametrů se stanovenými standardy, promluvil pan Ing. Milan Sliacky, vedoucí laboratoře odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Fakulty dopravní ČVUT (pptx). Podal popis celého postupu laboratorního měření včetně včetně výčtu zařízení, která by měla být předmětem laboratorního zkoušení.

Pan Ing. Jiří Pohl, člen Vládního výboru pro udržitelnou dopravu a člen Vládního výboru pro udržitelnou energetiku (pptx) se ve svém vystoupení zaměřil na podíl dopravy na spotřebě energie s porovnáním jednotlivých zdrojů a jejich kladů a záporů. Na řadě grafů dokumentoval, že do budoucna nejsou udržitelné současné formy – individuální a nákladní automobilová doprava, ale jedinou cestou je výrazné posílení veřejné dopravy a tím i její přepravní výkonnosti včetně zvýšení nabízené kvality služeb. Jeho příspěvek je dokumentem i pro další studium.

Po skončení přednášek měli posluchači možnost navštívit modelové kolejistě, instalované v suterénu Domu kultury hned vedle Hotelu Jehla. Zájemci, kteří navštívili tuto expozici byli mile překvapeni rozsáhlostí a vtipem celého modelu, které na každém svém místě přinášel veselá překvapení. Péče zanícených provozovatelů je patrná na každém jeho centimetru. Zasazení do reálných podmínek Žďáru a jeho okolí jen zdůraznilo lokální sounáležitost všech, kteří se na jeho provozování podílejí.

Druhý den byl ve znamení jednotlivých krajů a zejména organizací, které ve své náplni představují nositele projektování a řízení integrovaných systémů veřejné dopravy.

Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje představil pan Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti kraje (ppt), seznámil přítomné s uskutečněnými i plánovanými změnami. Kromě nových autobusových linek, zapojení MHD dalších měst a zapojení i nového železničního dopravce znamenalo zlepšení dopravní obslužnosti celého regionu. Nezapomnělo se ani na turisty, pro které byly otevřeny nové železniční turistické linky, nové lodní linky a možnost projet se „švestkovou dráhou“ z Lovosic do Obrnice provozovanou AŽD Praha. Pro návštěvníky mířící do Německa byla otevřena autobusová linka z Teplic do Drážďan, provozovaná německou společností, na které je ale zaveden přechodový tarif umožňující zakoupení jednotlivé jízdenky i časových kuponů. Další plány souvisí se zlepšením řízení a informování.

Pan Ing. Pavel Jaško, projektový specialista, pracovník KORID LK spol. s r.o. (pptx) představil výsledky práce této organizace na území Libereckého kraje. Po zavedení jednotného tarifu na daném území bude po dlouholetých jednáních provedena i integrace rychlíků do jednotného systému s dopadem na úpravu portfolia jízdních dokladů. S tím souvisí i úprava technického a technologického zařízení pro odbavení cestujících. Nově budovaný centrální dispečink je v současné době dolaďován a řešeny nově vzniklé problémy. Již teď se ukazuje, že jeho dopad bude mít velký efekt nejen na pravidelnost spojů, řešení náhradní dopravy v případě nesjízdnosti silnic, ale stává se i centrem informací o náhlých událostech, ovlivňujících život v kraji.

Jihomoravský kraj představil ředitel KORDIS pan Ing. Jiří Horský (ppt). Věnoval se zejména dosavadním výsledkům budování systému elektronického odbavování cestujících. Tento systém EOC , realizovaný ve spolupráci KORDIS a DPMB obdržel zlatou medaili veletrhu URBIS, který představil chytrá řešení pro města a obce. Dalším projektem je rozvoj funkcí Centrálního dispečinku, tak, aby umožňoval předávání dat i dalším zájemcům. V současné době je řešen i mezinárodní projekt SOLEZ – Smart parking – umožňující operativní zveřejňování počtu volných míst a čas nejbližšího spoje z terminálu. Nejbližším úkolem je rovněž připravit plán na podporu efektivního uplatnění politiky omezení vjezdu motorových vozidel do města. Nemalý zájem je věnován i přeshraniční dopravě a turistickým spojům.

S aktuálními problémy IDS v Moravskoslezském kraji seznámil přítomné pan Ing. Aleš Stejskal, jednatel KODIS Ostrava (pptx). Zvláštní pozornost věnoval přípravě i realizaci podkladů pro výběrová řízení na provozování autobusové dopravy včetně navazujících informačních a odbavovacích služeb. Kromě informací o postupu tarifní integrace bylo pro posluchače zajímavé sdělení o zavedení platební karty ODISky a její využívání cestujícími s využitím e-shopu u stále se rozšiřujícího okruhu dopravců. Nahrávání provádí rovněž dopravce České dráhy na zařízeních POP průvodčími. Pozornost vyvolaly také informace o jedné z nejdůležitějších činností – výchovnému působení na veřejnost směrem k většímu využití jednotlivých forem veřejné dopravy. Tento směr aktivit byl velmi oceněn jako významná podpora tohoto budoucího dopravního systému.

Otázkám vývoje veřejné dopravy v Praze a integrací se Středočeským krajem se věnoval ve svém vystoupení pan Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel Ropidu (pptx). Jedním z velkých úkolů, obtížných pro tak velký rozsah a ohlas veřejnosti, byla prováděná úprava linkového vedení tramvají v srpnu 2016 a její vzájemná provázanost. Na základě získaných zkušeností z takto upraveného provozu byla přijata v dubnu 2017 řada provozních i formálních opatření. Při těchto změnách, kdy již byla vzata v úvahu provázanost pražského systému s dopravou ve Středočeském kraji, bylo nutné provést přečíslování linek tak, aby bylo možné sjednotit číselné řady pro příměstské linky a vytvořit tak podmínky pro respektování jiných druhů odbavení, tarifu platnosti či neplatnosti SMS jízdenek a další. Tato integrace měla dopad i na změnu v řízení takto velkého systému a zpracování návrhu na vytvoření nové organizace s názvem Integrovaná doprava Středočeského kraje, která v úzké spolupráci se stávajícím ROPIDem bude řídit tento dopravní kolos.

Návazně na vystoupení ředitele ROPID seznámil posluchače s přípravou nového podniku Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o. pan Ing. Pavel Procházka (ppt). Základní vize – jeden tarif – jedna jízdenka-jeden jízdní řád a jedna síť vyžaduje jednoho společného organizátora pro společný integrovaný systém naplňující úkoly dvou krajů. Všichni přítomní vyjádřili velkou podporu realizaci tak velkého projektu i víru, že na příštím setkání v roce 2018 již budou seznámeni s bližší strukturou této organizace a jejími dalšími plány.

Integrovaná doprava Královehradeckého a Pardubického kraje byla představena panem Mgr. Petrem Vaňatou ze společnosti OREDO, s.r.o. (pptx), která plní základní poslání při zajišťování této dopravy v obou krajích. Po pořízení základního technického a systémového propojení a provedení tarifní integrace v obou krajích se podařilo zavést společné jízdenky pro autobusy i vlaky v obou krajích na čipové kartě IREDO, která umožňuje absolvovat celou cestu na jeden jízdní doklad včetně zohlednění dalších slev a časových jízdenek. Všem dopravcům se přerozdělují tržby a poskytují podklady pro vyúčtování krajům. Podle použití karty se využívají tři druhy bezkontaktní čipové karty – na jméno, anonymní a náhradní. Aktuálním tématem je integrace IDS IREDO s oběma městskými dopravními podniky – Hradcem Králové a Pardubic a rozvoj dispečinku a zavedení nových technologií.

Pan Ing. František Brachtl, ředitel společnosti KOVED Zlín (pptx) seznámil přítomné s úspěchy i přetrvávajícími problémy spojenými s budováním IDS ve Zlínském kraji. Úspěšně byl uveden do provozu dispečink a jeho propojení se základními dopravci, jedná se o propojení s Jihomoravským krajem, hlídá se návaznost autobusové i vlakové dopravy, provedl se pasport a dokumentace autobusových zastávek v celém kraji. Důkladná kontrola funkčnosti odbavovacích zařízení provedená KOVED odhalila problémy u některých druhů použitých výrobků, které neměly dostatečnou kapacitu pro doručování zpráv do centra. K problémům došlo i při vyhlašování výběrového řízení na dopravce veřejné linkové dopravy, jehož termín se stále odsouvá. Nejasnosti kolem kompetencí a organizační struktury KOVED vyvolává u této organizace nejistotu týkající se jejich budoucnosti.

Integrovaný dopravní systém v Jihočeském kraji představil pan Ing. Josef Michálek z JIKORDu (pptx). Tento systém obsahuje celkem 566 zastávek Dopravního podniku České Budějovice, Českých drah, a.s., a dalších autobusových linek. V současné době jsou využívány papírové časové jízdenky, pro identifikaci držitele tarifních slev se vydávají průkazky na jméno. Všechny označníky i vozidla zapojená do IDS jsou označena symbolem IDS JK. Byly provedeny úpravy jízdních řádů MHD České Budějovice, ČD i autobusových dopravců tak, aby na sebe vzájemně navazovaly.

Za koordinátora IDS Olomouckého kraje – KIDSOK - vystoupila paní Ing. Kateřina Suchánková (pptx). Informovala o dokončení tarifní integrace Olomouckého kraje, která umožňuje cestující veřejnosti jezdit na jednu jízdenku ve všech spojích objednaných Olomouckým krajem aniž by musel cestující přemýšlet čím pojede, ale zaměřit se pouze na cíl cesty. Zavedený doklad – Kombi zóna – umožňující cestovat všemi druhy dopravy. V současné době KIDSOK pracuje na projektu elektronického odbavení pomocí bezkontaktní čipové karty, jejíž využití se postupně zavádí v jednotlivých oblastech. Současně byl spuštěn regionální vyhledavač a tarifní kalkulátor, umožňující cestujícím se zavedeným elektronickým odbavením zakoupení kuponu přes e-shop. V tomto roce se připravuje realizace pilotního projektu centrálního dispečerského řízení.

Závěr:

  1. Celkový počet účastníků byl 85 osob, z toho 20 přednášejících.
  2. Všechny přednesené příspěvky byly vyslechnuty s velkým zájmem. Vystoupení zástupců vybraných krajů potvrdily, že došlo k výrazným posunům při vytváření IDS i v mezikrajových vazbách. Objevila se řada podnětů, které by měly být využity v další orientaci projektů jednotlivých krajů. Jako příklad je možné uvést:
    1. Zkušenosti získané při využívání technických prostředků nezbytných pro řízení a realizaci IDS potvrdily, že je nezbytné, aby byly specifikovány jejich základní parametry a technicko provozní požadavky jako pomůcka pro jednotlivé kraje při jejich pořizování. Pro jejich zkoušení a certifikaci jsou již dnes vytvořeny odpovídající podmínky.
    2. Analýza, přednesená na téma standardů kvality a jejich absence v řízení a hodnocení řady IDS by měla být dále dopracována v podobě metodické pomůcky platné pro všechny systémy v republice.
    3. Ve všech krajích by měla být věnována velká pozornost i výchově cestujících a propagaci veřejné dopravy, jejíž budoucnost je právě v podobě integrovaných dopravních systémů.
  3. Velké uznání zaslouží všichni přednášející a moderátoři. Se zájmem a zaujetím byli ochotni se podělit o své znalosti, kladné i záporné zkušenosti a přispěli tak k pracovní a přátelské atmosféře, která provázela průběh konference. Jistě se budeme všichni těšit na příští rok, kdy se ve dnech 14. a 15. května uskuteční již 25. setkání.

Seznam příspěvků ke stažení:

Pondělí 15. 5. 2017

Aktuální problémy veřejné dopravy, navazující legislativa a další technická a organizační opatření

JUDr. Ondřej Michalčík
Ing. František Vichta

Ministerstvo dopravy

Problematika podpory infrastruktury městské drážní dopravy

Ing. Michal Ulrich

Ministerstvo dopravy

Srovnání standardů Českých drah a vybraných IDS

doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Dopravní fakulta Jana Pernera, UPa

Softwarové produkty pro IDS

Ing. David Švingr

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

Perspektivní možnosti sběru a zpracování informací pro optimalizaci IDS

Ing. Karel Dvořák, Ph.D.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Odbavování cestujících v číslech

Mgr. Martin Chval

PMDP Plzně

Metodika testovania a certifikovania zariadení OIS

Ing. Milan Sliacky

Fakulta dopravní ČVUT Praha

Udržitelná multimodální mobilita

Ing. Jiří Pohl

člen Vládního výboru pro udržitelnou dopravu

Role regionální železnice ve 21. století

Miroslav Vyka

Svaz cestujících ve veřejné dopravě

Úterý 16. 5. 2017

Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje

Ing. Jakub Jeřábek

KÚ Ústeckého kraje

Integrovaný dopravní systém v Libereckém kraji

Ing. Pavel Jaško

KORID LK

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Ing. Jiří Horský

Jihomoravský kraj - KORDIS

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje

Ing. Aleš Stejskal

KODIS Ostrava

Vývoj veřejné dopravy v Praze a integrace se Středočeským krajem

Ing.et Ing. Petr Tomčík

ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj

Ing. Pavel Procházka

IDSK, p.o.

Integrovaná doprava Královehradeckého a Pardubického kraje

Mgr. Petr Vaňata

OREDO

Integrovaný dopravní systém Zlínského kraje

Ing. František Brachtl

KOVED Zlín

Integrovaný systém Jihočeského kraje

Ing. Josef Michálek

Jihočeský kraj - JIKORD

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje

Ing. Jaroslav Tomík

KIDSOK Olomouc