Integrované dopravní systémy

Odborná konference pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

Informace o průběhu XXV. konference Integrované dopravní systémy, konané ve dnech 14. - 15. 5. 2018

ve Žďáru nad Sázavou v Hotelu Jehla.


Konference IDS 2018

Dvacáté páté setkání zástupců ministerstva dopravy, krajů, organizátorů i provozovatelů dopravy, vysokých škol a dalších zájemců o problematiku integrace dopravních systémů se uskutečnilo ve dnech 14. – 15. května ve Žďáru, v Hotelu Jehla. Váha, kterou ministerstvo dopravy přikládá tomuto setkání, byla vyjádřena i převzetím gesce nad jejím konáním náměstkem ministra dopravy panem Ing. Ladislavem Němcem.

Tradičně toto setkání zahájilo vystoupení pracovníků ministerstva dopravy, pánů JUDr. Ondřeje Michalčíka a Ing. Františka Vichty, kteří detailně informovali účastníky o novinkách v oblasti nové legislativy, financování a o práci na koncepčních materiálech, zejména vztahujících se k tarifní integraci.

S velmi zajímavými a obsáhlými informacemi o budování integrovaného systému Středočeského kraje seznámil přítomné Ing. Pavel Procházka, ředitel nově vybudované organizace Integrovaná doprava středočeského kraje.

Následný blok vystoupení byl svázán s novou, rozpracovanou aktivitou IJP, o.p.s., týkající se přípravy a akreditace čtyř vzdělávacích programů pro potřeby průběžného vzdělávání úředníků krajů, obcí a měst, podílejících se na výkonu správních činností v oblasti dopravy. Jako první byl představen program Smlouvy a legislativa ve veřejných službách, k jehož dílčím problémům vystoupili pánové Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M. a doc. Dr. Ing. Roman Štěrba. K dalšímu programu Ekonomika a finance vystoupili pánové Ing. Jan Tichý, Ph.D. a Ing. Jiří Čejka, Ph.D. Třetí program Plánování a hodnocení efektivity a kvality IDS (identifikátory a standardy) byl prezentován pány doc. Ing. Pavlem Drdlou, Ph.D. a Ing. Otto Pospíšilem, Ph.D. Jako samostatný program, umožňující sdělit zájemcům aktuální informace ve všech oblastech řízení a provozování dopravních systémů je uvedena každoroční Konference Integrované dopravní systémy umožňující účastníkům zejména vzájemný kontakt i výměnu zkušeností v této oblasti. Problematikou odbavování cestujících s využitím platebních karet se zabývala prezentace pánů Ing. Jiřího Matějce a Ing. Milana Sliackeho, dynamickou obsluhou území veřejnou dopravou pak vystoupení pana Ing. Patrika Horažďovského.

Všemi očekávaná část, obsahující informace o tom, co nového se za rok událo v jednotlivých krajích, zaujala všechny přítomné svou bezprostředností a zjevným zaujetím pro věc. Všichni vystupující se vyznačovali snahou seznámit přítomné nejen s úspěchy, ale také varovat před negativními zkušenostmi i negativními dopady při nesprávném řešení budoucího vývoje. Pánové Ing. Jakub Jeřábek, Ing. David Švingr, Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., Ing. Jiří Horský, Ing. Martin Dutko, Mgr. Petr Šváb, Ing. et Ing. Petr Tomčík, Ing. František Brachtl, RNDr. Jiří Čekal, Ph.D. a Ing. Radomír Kozler nastolili přátelskou atmosféru, která se nezměnila ani při nutné časové úpravě organizace posledního dne. Přispěl k tomu i moderátor obou dnů pan RNDR. Jan Kotík, který svým osobitým způsobem průběh obou dnů provázel.

Je třeba se zmínit i o doplňujících akcích konference prvního i druhého dne. Návštěva místního Muzea nové generace, kterou měli zájemci možnost navštívit, všechny zaujala a instalovaná zařízení pro interaktivní prohlídku dokumentů, exponátů i filmů dobře dokumentovala vznik a další osud Žďáru a jeho zámku. Druhý den odpoledne, při návštěvě aktuální výstavy sklářské tvorby prof. Jaroslava Svobody, byla příležitost si prohlédnout i interiér nově opravené Staré radnice.

Zřejmě velké pracovní vytížení zaměstnanců jednotlivých krajů se promítla i na počtu přítomných zástupců krajských úřadů. Na rozdíl, od roku 2017, kdy byli přítomni představitelé všech krajů v ČR, letos chyběli zástupci krajských úřadů ze Zlína, Českých Budějovic a Plzně. Pardubický a Královehradecký kraj neměli zástupce žádné. Olomoucký kraj reprezentovala pracovnice magistrátu města Přerova.

Závěr:

 1. Celkový počet účastníků byl 70 osob, z toho 21 přednášejících.
 2. Účastníci
  1. byli informováni o aktuálních otázkách tvorby a realizace integrovaných systémů v jednotlivých krajích (kromě Pardubického, Královohradeckého a Olomouckého kraje) a dalších problémech v oblasti legislativy, uzavírání smluv, standardů kvality v rámci IDS, využití platebních karet včetně rizik negativních aspektů pro rozvoj IDS,
  2. jsou toho mínění, že
   • další harmonický rozvoj IDS ať už na úrovni krajů nebo státu se neobejde bez plánování s centrálním prvkem, na kterém se musí dohodnout (nebo by se měli) všichni klíčoví hráči, kteří jsou zainteresování na budování a realizaci IDS,
   • výchozím bodem je založení expertního týmu. Je nutno vzít v úvahu že při plánování a realizaci se vždy objeví řada kritických míst, jejichž dopad na veřejnost by se měla minimalizovat,
   • dosud vázne aplikace a jednoznačný výklad zákonů EU i v rámci ČR,
   • zavádění slev na jízdném musí být dobře ošetřeno a je nutná úzká spolupráce mezi MD a MF ČR, neboť systém národního tarifu se rovněž bez centrálního prvku neobejde,
   • standardy pro hodnocení kvality IDS jsou v různých krajích stanoveny rozdílně, což brání jejich komplexnímu srovnávání. Jejich další propracovávání je zcela nezbytné,
   • je nutné zajistit průběžné vzdělávání úředníků, zaměstnanců podílejících se na výkonu správních činností obecního, městského úřadu nebo magistrátu, v jejichž náplni je problematika veřejné dopravy, jejího plánování a rozvoje,
   • zašlou v přiměřené době (do 14 dnů) Institutu Jana Pernera o.p.s. případnou zainteresovanost v jednotlivých projektech a své náměty na další témata, o které by byl zájem.

Další, již 26. ročník konference IDS je plánován na dny 13. - 14. 5. 2019 na stejném místě.


Seznam příspěvků ke stažení:

Pondělí 14. 5. 2018

Aktuální problémy veřejné dopravy, navazující legislativa a další technická a organizační opatření

JUDr. Ondřej Michalčík
Ing. František Vichta

Ministerstvo dopravy

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj

Ing. Pavel Procházka

IDSK, p.o.

Role IDS v období liberalizace a segmentace železnice

doc. Dr. Ing. Roman Štěrba

Ústav logistiky a managementu FD ČVUT

Uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících v mimořádných situacích

Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M.

advokát a odborník v dané oblasti

Hodnocení dopravního systému státu

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Ústav logistiky a managementu dopravy
ČVUT Praha

Kvalita a její standardy v rámci IDS

doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Katedra technologie a řízení dopravy
Univerzita Pardubice

Rizika a negativní aspekty pro rozvoj IDS

Ing. Jiří Čejka, Ph.D.

Katedra informatiky a managementu
VŠTE České Budějovice

Využití bankovních platebních karet ve veřejné dopravě

Ing. Jiří Matějec, SDT,
Ing. Milan Sliacky, Ústav dopravní telematiky ČVUT Praha

Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje

Ing. Jakub Jeřábek, Ing. David Švingr

KÚ Ústeckého kraje

Úterý 15. 5. 2018

Integrovaný dopravní systém v Libereckém kraji

Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.

KORID Liberec

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Ing. Jiří Horský

KORDIS Brno

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje

Ing. Martin Dutko

KODIS Ostrava

Podpora infrastruktury městské drážní dopravy z OP Doprava

Mgr. Petr Šváb

Ministerstvo dopravy

Novinky v integraci dopravy Prahy a Středočeského kraje za rok 2017

Ing.et Ing. Petr Tomčík

ROPID Praha

Dynamická obsluha území veřejnou dopravou

Ing. Patrik Horažďovský
Ing. Martin Heindl

ČVUT Praha

Integrovaný dopravní systém Zlínského kraje

Ing. František Brachtl

KOVED Zlín

Integrovaný systém Jihočeského kraje

RNDr. Jiří Čekal, Ph.D.

JIKORD České Budějovice

Integrovaný dopravní systém Plzeňského kraje

Ing. Radomír Kozler

Plzeňské dopravní podniky