Integrované dopravní systémy

Odborná konference pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

Informace o průběhu a závěrech XXVI. konference Integrované dopravní systémy,
konané ve dnech 13. - 14. 5. 2019 ve Žďáru nad Sázavou v Hotelu Jehla


Pod gescí náměstka ministra dopravy pana Ing. Ladislava Němce se uskutečnilo ve dnech 13. – 14. května 2019 ve Žďáru, v Hotelu Jehla již tradiční, dvacáté šesté setkání zástupců ministerstva dopravy, krajů, organizátorů i provozovatelů dopravy, vysokých škol a dalších zájemců k problematice integrace dopravních systémů.

Po zahájení konference Ing. Karlem Pivoňkou, CSc pozdravil přítomné účastníky starosta města Žďáru nad Sázavou pan Ing. Martin Mrkos, ACCA. Pan starosta uvítal volbu města jako vhodného místa k setkání odborníků, popřál jednání na konferenci mnoho zdaru a i přes chladné počasí pozval účastníky konference k návštěvě města.

Tradičně bylo jednání zahájeno vystoupením pracovníků ministerstva dopravy, pánů JUDr. Ondřeje Michalčíka a Ing. Františka Vichty, kteří detailně informovali účastníky o novinkách v probíhajících i chystaných legislativních změnách; v oblasti financování zejména o systému státem nařízených slev a o dálkové a regionální veřejné službě. Informace o práci na koncepčních materiálech byla zaměřena na objednávku dálkové železniční osobní dopravy po roce 2019, o opatření podle Bílé knihy Koncepce veřejné dopravy, o síťové služby v železniční dopravě a o dosažení souladu s nařízením EP a Rady č. 2016/2338.

Následně k problematice právních aspektů objednávání autobusové dopravy vystoupil pan Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M., který se ve svém vystoupení zaměřil na dopady právních ustanovení zákonů č. 134/2016 Sb. a 194/2010 Sb. u uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících za krajně naléhavých okolností, dále potom na problematiku smluv, uzavřených v mimořádných situacích.

Jako první zástupce vysokého školství pokračoval v přednáškách pan doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, který se věnoval problematice plánů udržitelné mobility a jejich vazbě na integrované dopravní systémy, konkrétně nejprve vlastní problematice těchto plánů a následně rozboru jednotlivých zpracovaných plánů k integrovaným dopravním systémům v České republice.

Dalším zástupcem vysokého školství byl pan doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D., opět z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. V příspěvku, zaměřeném na časovou koordinaci spojů v sítích s jednokolejnými úseky seznámil s metodou pro koordinaci spojů, potřebnými vstupy, principem, optimalizačním řešením a závěry s tím, že vše následně zakončil iterativním výpočtem.

S velkým zájmem se setkala přednáška pana Ing. Václava Henzla ze státního podniku CENDIS, jehož úkolem je zpracovat podklady pro přijetí systém jednotného tarifu České republiky. Po představení schématu systému, dokladů a ceny jízdného se vystoupení zaměřilo na tarif a cenotvorbu, clearing, validaci, vlastní technické řešení a rozhraní systému. Vše bylo doplněno o konkrétní příklady a o prognózu vývoje do budoucna v rámci této oblasti.

Poté vystoupil Ing. Martin Neumaier ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, s problematikou vyhodnocování příčin narušení provozování drážní dopravy v systému odměňování výkonu, kde přítomné po krátké historii sankčního systému na SŽDC seznámil se současným stavem, s důvody chystané změny sankčního systému, s principy a hlavními zásadami nového sankčního systému.

Pan Ing. David Švingr ze společnosti ČD – Informační systémy, se věnoval 4D přístupu k integraci ve veřejné dopravě. Naprostou většinu svého vystoupení zaměřil na webový vyhledávač IDOS, který velmi detailně charakterizoval, seznámil se statistikou uživatelů vyhledávače a připravovanou novou verzí tohoto vyhledávače. Pozornost zaměřil i na aplikaci Jízdní řády IDOS a vyhledávače dopravců.

Dalším zástupcem Správy železniční dopravní cesty byl pan doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, který po informacích o SŽDC a Bílé knize dopravní politiky Evropské komise se detailně věnoval prioritám a perspektivám rozvoje železniční infrastruktury. Se zájmem se setkaly především informace o vysokorychlostních tratích a rychlých spojeních v kontextu České republiky a sousedních států.

Poslední vystoupení v rámci prvního dne konference zajistil Ing. Jiří Horský ze společnosti KORDIS. Jako zástupce Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje účastníky konference seznámil s vyhodnocením tzv. státních slev, s velkou výlukou v rámci železničního uzlu Brno, s problematikou elektronického odbavování cestujících, s výběrovým řízením na nového dopravce a s novými vozidly a projekty.

Pro potěšení a obdiv zájemců o železniční modely byl první den konference doplněn možností uskutečnit návštěvu místního Modelového království železnic, které je jedno z největších kolejišť v rámci České republiky, konkrétně zaměřené na co nejvíce realisticky ztvárněné lokality v oblasti Českomoravské vrchoviny s důrazem na Žďár a jeho okolí.


Druhý den konference byl zahájen vystoupením pánů Ing. Jana Šimůnka a Ing. Lukáše Coufala ze společnosti ROPID, p.o. ke standardům kvality a v Pražské integrované dopravě, které bylo za,ěřeno na vymezení standardů kvality PID pro autobusy a na připravované změny těchto standardů pro tramvaje, metro a vlaky. Současně informovali o postupu a nezbytnosti certifikace vybraných zařízení v akreditovaných laboratořích, zejména na ČVUT FD. Závěry z jejich vystoupení se setkaly s velkým ohlasem, zejména pak v rámci diskuze možnosti aplikace v jiných IDS.

Dalším zástupcem společnosti ROPID byl pan ředitel Ing. et Ing. Petr Tomčík. Ve svém příspěvku shrnul novinky v integraci Prahy a Středočeského kraje, a to s důrazem na vývoj postupného rozšiřování integrace veřejné dopravy na území Středočeského kraje, zásady systému PID, jízdenky PID, využití železniční dopravní infrastruktury, problematiku zastávek na znamení a plány do budoucna.

Pan Ing. Otto Pospíšil, Ph.D. ze společnosti KORID LK se věnoval novinkám v Integrované dopravě Liberecka, zejména standardům dopravní obslužnosti a kvality, rozvoji Integrované dopravy Liberecka, projektu modernizace odbavovacího systému, projektu mezikrajských linek mezi Libereckým a Středočeským krajem a nakonec smluvnímu zabezpečení dopravy v Libereckém kraji.

Dalším zástupcem vysokého školství byl pan Ing. Jan Tichý, Ph.D. z Fakulty dopravní ČVUT, který dopravní systém státu hodnotil v jeho základních segmentech: infrastruktuře, dopravním parku a provozu. Na základě provedeného porovnání statistických údajů a dokumentovaných závěrů formuloval následující problémy: 1. nehodnotí se vývoj dopravního systému jako celku, 2. mnohé údaje o systému nejsou sledovány, příp. zveřejňovány, 3. neexistuje jednotná (národní) datová základna, 4.data nejsou vždy vzájemně kompatibilní, 5. pro hodnocení IDS chybí relevantní informace charakterizující podíl silniční a železniční dopravy v tomto systému.

Netradičně pojal své vystoupení pan Ing. Martin Dutko ze společnosti KODIS, který se z problematiky Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje zaměřil na oblast výběrového řízení na autobusové dopravce v Moravskoslezském kraji, jako neobtížnějšího úseku v činnosti minulého i současného období. Popsal celou genezi problematiky s poukazem na předpokládaný vývoj v dalších letech.

Tradičně optimistické bylo vystoupení pana Ing. Jakuba Jeřábka z Krajského úřadu Ústeckého kraje, který se opět jako v minulých letech zaměřil na novinky v integrovaném dopravním systému Doprava Ústeckého kraje. Konkrétně se jednalo o novinky v dopravě, tarifní oblasti a v marketingu. Dále se ve svém vystoupení zaměřil i na dopravní IT projekty Ústeckého kraje.

Pan Ing. František Brachtl ze společnosti KOVED informoval o nové dopravní koncepci pro rozvoj Zlínského kraje. Dále se věnoval zkušenostem z probíhajícího výběrového řízení nových dopravců pro regionální železniční dopravu a veřejnou linkovou dopravu Zlínského kraje, přípravě nového integrovaného dopravního systému Zlínského kraje a seznámil přítomné s dobudováním krajského centrálního dispečinku.

Informaci o Integrovaném dopravním systému Jihočeského kraje přednesl pan RNDr. Jiří Čekal, Ph.D. ze společnosti JIKORD, který představil novinky za poslední období. Týkalo se to zejména rozšiřování území s integrovanou dopravou, využití integrovaných jízdních dokladů, státem nařízených slev, centrálního dispečinku, nových elektrobusových linek v MHD České Budějovice a dalších budoucích rozvojových záměrů.

Jako předposlední vystoupil pan Petr Moravec ze společnosti OREDO se svou informací o stavu budování systému integrované dopravy východních Čech, tedy oblasti Královéhradeckého a Pardubického kraje. Všechny přítomné seznámil s problematikou využití dat pro objednatele a cestující, pracovištěm centrálního dispečinku, mobilními aplikacemi a využívanými bezkontaktními čipovými kartami.

Na závěr pan Ing. Jiří Pohl ze společnosti Siemens Mobility zaujal přítomné tématy, týkajícími se vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, doplněnými o vize jeho naplňování v dopravě. Pohledem do budoucnosti uzavřel pan Pohl dvoudenní věcné jednání plné aktuálních informací a zpráv o dosažených úspěších i úvah nad nutností zlepšení a změnách v dalším rozvoji.

Oba dny konference velmi úspěšně vedli pánové doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D., a zejména RNDr. Jan Kotík, kteří nedovolili, aby se jednání odchýlilo od stanoveného časového i věcného programu. Přitom umožňovali zájemcům i přednášejícím objasnit si a doplnit další související informace. Oba zaslouží zvláštní uznání, i jako aktivní spolupracovníci při přípravě organizace této i předchozích konferencí.

To, že problematika integrovaných dopravních systémů je živá a velmi diskutovaná, potvrdilo i neformální setkání účastníků konference po poslední přednášce druhého dne konference, kdy původně plánovaná doba trvání se sice prodloužila, ale přinesla mnoho radosti ze vzájemného osobního poznání a pochopení.

Závěry:

Konference se zúčastnilo celkem 59 představitelů z 11 krajů (chyběli pouze zástupci Plzeňského, Olomouckého a Karlovarského kraje), dále zástupci Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, s.o., CENDIS, s.p., Českých drah, a.s., vysokých škol, a CDV, v.v.i. Přítomni byli i starosta města Žďáru nad Sázavou pan Ing. Martin Mrkos, ACCA a generální ředitel největší místní dopravní firmy ZDAR, a.s. Ing. Richard Latislav. Se zájmem se účastnili i pracovníci dalších českých firem. Slovenskou autobusovou dopravu zastupovali pánové z ARRIVY Trnava Ing. Peter Nemec a Ing. Vojtěch Kupka ze Slovenské autobusové dopravy Lučenec, a.s.
V programu vystoupilo 21 účastníků s 19 příspěvky na vysoké úrovni, které posluchači sledovali s velkým zájmem a pozorností. Jejich obsah, mapující aktuální stav ve všech oblastech, podmiňujících další rozvoj integrace systémů veřejné dopravy, se odrazil v následujících přijatých závěrech.

  1. Je možno konstatovat, že od minulé konference došlo k výrazné změně ve vztahu k dlouhodobě požadovanému vytvoření centrálního prvku, který by umožňoval překlenout organizační roztříštěnost v oblasti budování IDS a jehož úkolem by měla být především koordinace rozvoje krajských IDS s cílem jejich bezproblémového vzájemného propojení s využitím stále se zdokonalujících technologií. O jeho ustavení se v současné době vedou věcné úvahy.
  2. S pozorností byla přijata informace MD ČR o spolupráci s kraji a SŽDC v oblasti síťových služeb, včetně řešení jednotného tarifu, kterou přivítali všichni přítomní jako jednu z cest umožňující kvalitativní změnu v zajišťování harmonického rozvoje integrovaných dopravních systémů. V souladu s přijatým zákonem by měl tento tarif plně fungovat od prosince 2020.
  3. Se zájmem přijali účastníci sdělení o pracích státního podniku CENDIS na vytváření národního kilometrického tarifu a se zásadami při jeho konstrukci (s prodejní sazbou včetně jeho indexace tak, aby byl dopředu dopravcům znám pro vypracování nabídek do nabídkových řízení; přitom je sledováno, aby tento tarif nenarušoval trh nebo nediskriminoval železniční podniky).
  4. Jako negativum byla konstatována stávající organizační roztříštěnost, která způsobuje, že standardy pro hodnocení kvality IDS jsou v různých krajích stanoveny rozdílně, což brání jejich komplexnímu srovnávání. Jejich další propracovávání je nezbytné na úrovni centrálního prvku. Roztříštěnost je konstatována i v oblasti aplikace a jednoznačného výkladu zákonů Evropské unie i v rámci ČR.
  5. Přítomní konstatovali, že v současné době nelze zhodnotit úspěšnost a efektivitu zavádění integrovaných dopravních systémů na základě exaktně zjištěných údajů. Porovnání na centrální úrovni neexistuje a kladné nebo záporné hodnocení je pouze intuitivní. Pro hodnocení jednotlivých IDS bude nutné mít k dispozici úplné údaje o dopravních a přepravních výkonech, nákladech, tržbách a dotacích a to zejména v rozhodujících druzích dopravy – železniční a autobusové. Další rozvoj systému a jeho racionalizaci ve vybraných lokalitách bude vyžadovat i porovnatelná data o doplňkových druzích dopravy.
  6. Účastníci rovněž konstatovali stálou absenci průběžného vzdělávání úředníků, zaměstnanců podílejících se na výkonu správních činností obecního, městského úřadu nebo magistrátu, v jejichž náplni je problematika veřejné dopravy, jejího plánování a rozvoje.

Organizátoři 26. konference děkují všem, kteří aktivně a se zápalem přispěli k jejímu průběhu, její vysoké odborné úrovni a dobré náladě.

Obohaceni novými poznatky opouštěli účastníci příjemné prostředí Hotelu Jehla s informací, že příští, již 27. konference Integrovaných dopravních systémů, je v tomto hotelu plánována na 11. - 12. 5. 2020.


Seznam příspěvků ke stažení:

Pondělí 13. 5. 2019

Aktuální problémy veřejné dopravy, navazující legislativa a další technická a organizační opatření

JUDr. Ondřej Michalčík
Ing. František Vichta

Ministerstvo dopravy

Právní aspekty objednávání autobusové dopravy - zkušenosti z praxe

Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M.

Advokát a odborník v dané oblasti

Integrované dopravní systémy a plány udržitelné mobility.

doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Katedra technologie a řízení dopravy, DFJP, Univerzita Pardubice

Časová koordinace spojů v sítích s jednokolejnými úseky – iterativní výpočet

doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Katedra technologie a řízení dopravy, DFJP, Univerzita Pardubice

Systém jednotného tarifu (SJT) ČR – představení komplexního návrhu řešení (důvody vzniku, tarif a cenotvorba, typy dokladů, prodej, validace, clearing), vyúčtování a vypořádání s poskytovateli jednotlivých dílčích dopravních služeb

Ing. Václav Henzl

vedoucí IT oddělení a procesů, CENDIS, s.p.

Informace a zásady zkušebního provozu sankčního systému odpovědnosti za způsobené zpoždění vlaků

Ing. Martin Neumaier

vedoucí oddělení vyhodnocení sankčního systému, Odbor smluvních vztahů, SŽDC, s.o.

4D přístup k integraci v dopravě

Ing. David Švingr

ČD – Informační systémy, a.s.

Priority rozvoje železniční infrastruktury

doc. Ing. Roman Štěrba

Ústav logistiky a managementu dopravy, FD ČVUT

Standardy kvality a certifikace v Pražské integrované dopravě

Ing. Jan Šimůnek, Ing. Vojtěch Novotný

odbor technického rozvoje a projektů, ROPID, p.o.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Ing. Jiří Horský

ředitel KORDIS JMK, a.s.

Úterý 14. 5. 2019

Novinky v integraci dopravy Prahy a Středočeského kraje

Ing. et Ing. Petr Tomčík

ředitel ROPID, p.o.

IDOL - Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje

Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.

zástupce ředitele KORID LK, spol. s r.o.

Hodnocení dopravního systému státu

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Ústav logistiky a managementu dopravy, FD ČVUT

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje

Ing. Martin Dutko

jednatel KODIS s.r.o.

Doprava Ústeckého kraje

Ing. Jakub Jeřábek

vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Krajský úřad Ústeckého kraje

Zlínská integrovaná doprava

Ing. František Brachtl

ředitel KOVED s.r.o.

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

RNDr. Jiří Čekal, Ph.D.

JIKORD s.r.o.

IREDO - IDS Královéhradeckého a Pardubického kraje

Petr Moravec

jednatel OREDO s.r.o

Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu 2020 až 2030 a vize jeho naplňování v dopravě

Ing. Jiří Pohl

Siemens