Integrované dopravní systémy

Odborný seminář pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

XXII. konference Integrované dopravní systémy

11. - 12. 5. 2015 Žďár nad Sázavou

Průběh konference a příspěvky, závěry


1. Strategie a koncepce

IDS a dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050

Ing. Martina Bártová

Ministerstvo dopravy

1666 kB

Stav operačního programu doprava na následující období

Ing. Jana Zelinková, Ph.D.

Ministerstvo dopravy

550 kB

Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa

JUDr. Ondřej Michalčík

Ministerstvo dopravy

763 kB

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů do r. 2020

Ing. Ondřej Bílý

Ministerstvo dopravy

749 kB

Představitelé Ministerstva dopravy seznámili přítomné s nejdůležitějšími koncepčními a strategickými dokumenty, které ovlivňují a budou ovlivňovat rozvoj veřejné dopravy.

Ing. Martina Bártová z odboru strategie seznámila přítomně s přehledem zpracovaných i připravovaných strategických dokumentů i návazných koncepčních materiálů včetně rozhodujících investičních akcí.

Jak informovala Ing. Jana Zelinková, Ph.D. z odboru fondů EU probíhá příprava Operačního programu Doprava na léta 2014-2020 v souladu s nastaveným harmonogramem. Po zapracování připomínek a projednání změn lze očekávat první výzvy letos na podzim. OPD2 je cílen především na rozvoj železniční a silniční dopravy, podporovány budou i další investice včetně infrastruktury městské veřejné drážní dopravy. Kromě MD bude zapojen i SFDI. Schvalovací proces projektů dozná určité změny, zejména v rámci věcného hodnocení – nahrazení fyzické osoby jako hodnotitele expertní hodnotící komisí a zavedení dvoukolového hodnocení. Pro podporu projektů udržitelné městské mobility bude nutné mít k dispozici strategické dokumenty a dopravní modely.

Ředitel odboru veřejné dopravy MD JUDr. Ondřej Michalčík seznámil účastníky se stavem legislativních norem a jejich změnami (v této souvislosti upozornil zejména na nově zřizovaného nezávislého regulátora v železniční dopravě s předpokládanou účinnosti k 1.1.2016). V oblasti financování se v roce 2016 předpokládá meziroční inflační navýšení 0,4% při současné snaze zachování stávajícího rozsahu dálkové dopravy. Do regionální veřejné služby se v roce 2016 předpokládá celkem cca 2,8 mld Kč. Při rozpracování koncepce veřejné dopravy budou sledovány především cesty zefektivnění financování veřejné dopravy včetně potřebnosti kvalitnějšího prolínání obslužnosti jednotlivých krajů, zkvalitnění plánování dopravní obslužnosti včetně úpravy standardů kvality a bezpečnosti, otázky smluv o veřejných službách, tarifní integrace a technická interoperabilita systému, vztah veřejných a komerčních služeb včetně možnosti posílení koncesního modelu veřejné dopravy a vztah veřejných služeb k infrastruktuře.

Návazně na vládou schválený (dne 15.4.2015) „Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů do roku 2020“ MD zpracovává implementační plán ITS s termínem konec roku 2015. Jak přítomným sdělil pan Ing. Ondřej Bílý, bude tento plán především obsahovat projektové záměry a přehled investičních akcí k předložení vládě ČR.

Všechny základní materiály jsou uveřejněny na webu MD, Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů do roku 2020 na stránkách: http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/akcni-plan-rozvoje-its/.

2. Odbavovací a informační systémy pro cestující

Aktuální stav přípravy národního standardu pro systémy elektronického odbavování cestujících

Ing. Roman Srp

Předáno účastníkům na místě v písemné podobě

Metodiky ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejní osobní dopravě

Ing. Milan Sliacký

ČVUT Fakulta dopravní

1 595 kB

K informaci o aktuálním stavu přípravy národního standardu pro systémy elektronického odbavování cestujících obdrželi účastníci písemnou informaci. Dále byly panem Ing. Romanem Srpem, viceprezidentem Sdružení pro dopravní telematiku, popsány jednotlivé odbavovací systémy včetně druhu medií a dokladů pro přepravní kontrolu. Další práce na přípravě národního standardu pro odbavovací systémy jsou součástí prací na „Bílé knize“.

Panem Ing. Milanem Sliackým z Ústavu dopravní telematiky FD ČVUT byla podána informace o náplni Laboratoře odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, která, jako certifikační pracoviště, by měla posuzovat vhodnost prostředků HW i SW pro systémy elektronického odbavování cestujících na základě zpracované metodiky. Ve svém příspěvku informoval o obsahu prováděných zkoušek i o způsobu jejich laboratorního provádění. Skladba certifikačního pracoviště sestává z pracoviště bezkontaktních čipových karet, pracoviště backoffice a pracoviště vozidlové techniky.

3. Informace vybraných organizací působících v IDS

Informace o obsahu a závěrech mezinárodní konference „Chytrá doprava“ Plzeň duben 2015

Ing. Kateřina Fránová

Plzeňské MHD

3 492 kB

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Ing. Jiří Horský - KORDIS JMK

9 416kB

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj

Ing. Martin Jareš, Ph.D.

ROPID Praha

4 979kB

Zpráva o činnosti KOVEDU ZK

Ing. František Brachtl

KOVED Zlín

1 166kB

Nový dopravní systém Ústeckého kraje a soutěže na veřejnou dopravu

Ing. Jakub Jeřábek

7 316kB

Česká parkovací asociace z.s.p.o.pro integrované dopravní systémy

Ing. Petr Horský

Česká parkovací asociace

8 482kB

SW nástroje pro veřejnou dopravu

Ing. Karel Zeman MBA

M-line a.s.

963kB

Elektronické sčítání počtu cestujících

Ing. Pavel Beneš, Ph.D.

BaC

4 552kB

Účastníci byli informováni o obsahu mezinárodní konference „Chytrá doprava“, která se uskutečnila ve dnech 21.-22. dubna 2015 v Plzni. Ing.Kateřina Fránová, marketingová vedoucí Plzeňského dopravního podniku. Ve svém vystoupení dále seznámila přítomné se zajímavým projektem propojujícím Plzeňskou a Karlovarskou kartu pro potřeby obou měst.

Ředitel KORDIS Jihomoravského kraje, Ing.Jiří Horský, se zaměřil jak na současný stav využití nových technologií ve sledování a řízení provozu, tak i informování cestujících. Zvláštní pozornost věnoval i potřebným investicím do železniční infrastruktury včetně memoranda o rozvoji železniční dopravy na regionálních tratích.

Vedoucí odboru projektování dopravy ROPID – Ing. Martin Jareš, Ph.D. se zaměřil na budování integrovaného dopravního systému v Praze a Středočeském kraji. Jednoznačné výhody z tohoto propojení je možné dosáhnout především prostřednictvím jednotné řídící rady a především samostatného organizátora, který by mohl tento systém řídit a rozvíjet.

Ing. František Brachtl z KOVEDU Zlínského kraje ve svém krátkém vystoupení informoval o činnosti centrálního dispečinku Zlínského kraje a jeho hlavních funkcích, nových přímých železničních spojích propojujících Zlínský a Olomoucký kraj i o nových autobusových spojích vyvolaných požadavkem velkého zaměstnavatele v Drnovicích.

Vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje, Ing. Jakub Jeřábek, se zaměřil na aktuální otázky soutěží mezi dopravci o provozování veřejné dopravy v rámci kraje, zejména na stanovení její strategie a vymezení kriterií. Na základě výsledku soutěže se podařilo dosáhnout zlepšení kvality dopravní obsluhy i rozšíření nabídky služeb pro cestující včetně rozšíření mezinárodních linek. Pro zastřešení dopravy v rámci Ústeckého kraje byla ustavena organizace Doprava Ústeckého kraje, která by měla především prosazovat změnu dopravní koncepce, tarifu, informování a řízení dopravy, prezentovaná jak prostřednictvím tištěných medií tak především na svých stránkách www.dopravauk.cz.

Předseda Rady České parkovací asociace Ing. Petr Horský, informoval přítomné o cílech a poslání ČPA, především její snaze aktivně se podílet na projednávání změn legislativy a technických předpisů v oblasti parkování. V současné době sdružuje 15 organizací z oblasti komunální, služeb, dopravních operátorů i technologických firem. Kromě odborných konferencí a setkání s dalšími odborníky se organizace prezentuje na úrovni měst, vládních úřadů, Parlamentu ČR i ostatních subjektů.

Ředitel firmy B&C Dopravní systémy Ing. Pavel Beneš,Ph.D. společně s Ing. Karlem Zemanem MBA z firmy M-line seznámili přítomné s možností využití SW nástrojů pro organizaci a řízení veřejné dopravy. Informovali o uceleném systému vhodném pro řízení a regulaci veřejné dopravy s názvem Dopravní kancelář, umožňující i řízení a přípravu výběrových řízení. Na instalovaném rámu byla osazena elektronická zařízení pro sčítání cestujících, ovládané automaticky řídícím signálem při otevření jakýchkoliv dveří. Výstupy v číselné i grafické podobě umožňují jak zobrazování v reálném čase, tak následující úpravy při přípravě grafikonu jednotlivých spojů.

Závěru přednáškového bloku prvního dne se zúčastnil i nový starosta města Žďáru nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil. S velkým zaujetím seznámil přítomné se snahou nového vedení města realizovat jeho rozvoj v souvislosti se skutečnou vizí a smysluplnou strategií. Doprava je jednou z prioritních oblastí, a to jak městská doprava tak zejména její propojení do regionu. Poloha města Žďáru nad Sázavou, který leží na okraji Kraje Vysočina a blízko hranic Jihomoravského kraje je pro vedení města a jeho obyvatele zvlášť velkým problémem, který bez vytvoření integrovaného dopravního systému města a obou krajů nebude efektivně občanům sloužit. Proto je tento problém prioritním úkolem, jehož řešení se město věnuje. Na závěr vyjádřil pan starosta naději, že příští rok, při cestě na 23. konference IDS ve Žďáru nad Sázavou, budou moci účastníci využít integrované jízdní doklady navazující na IDS Jihomoravského kraje.

4. Další hlediska ovlivňující funkci integrovaných systému veřejné dopravy

Přístupnost IDS pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Doc.Ing.Jaroslav Matuška, Ph.D.

DFJP UPCE

495kB

Krizové řízení a veřejná doprava

Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

DFJP UPCE

207kB

Public relations a public affairs pro IDS

Doc.Ing.Pavel Drdla, Ph.D.

DFJP UPCE

386kB

Co říká praxe na výuku dopravní telematiky na ČVUT FD

Ing. Martin Langr

FD ČVUT

2 491kB

Pracovník Katedry technologie a řízení DFJP Univerzity Pardubice Doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D., který se dlouhodobě věnuje problematice osob majících omezenou schopnost pohybu nebo orientace, informoval přítomné o výsledcích průzkumu v oblasti nabídky vybraných spojů železniční dopravy a jejich připravenosti pro tyto druhy cestujících. Za největší problémy v této oblasti považuje především nedostatečně garantované podmínky při přestupech na jiné linky včetně návaznosti spojů a špatnou informovanost těchto cestujících včetně vyřizování objednávek na přepravu osob na vozíku, při nichž je téměř polovina cestujících nespokojena.

Na problém připravenosti systémů veřejné dopravy na krizové situace poukázal Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. z DFJP Univerzity Pardubice. Při zpracování plánů rozvoje integrovaných dopravních systémů by měly být jejich součástí i návrhy řešení takto vzniklých situací.

Jak oslovit cestující a jak komunikovat při vzniku mimořádností byla hlavní náplní vystoupení Doc.Ing. Pavla Drdly, Ph.D., vedoucího Katedry technologie a řízení dopravy DFJP Univerzity Pardubice. Pro budování a rozvoji systémů dopravy je nezbytné provádění monitoringu a rozboru veřejného mínění na zpracovávané návrhy, spolupráce s medii při jejich přípravě a vypracovávání cílených kampaní pro jejich přijetí. Pro koordinátory dopravy je rovněž nezbytná úzká spolupráce se státní správou a samosprávou včetně organizování formálních a neformálních setkávání. Nezbytné jsou rovněž tiskové konference, vydávání informačních materiálů a další kontakty s cílem zamezit neinformovanosti. Tato komunikace a vztahy s cestující veřejností, podnikatelskou sférou, státní správou i samosprávou by měla mít stejnou důležitost jako pozornost věnovaná elektronických informačním systémům.

Rozhodující podmínkou úspěšného budování a provozování IDS je dostatečná základna kvalifikovaných odborníků. Na nově vzniklé požadavky reagoval Ústav dopravní telematiky Fakulty dopravní ČVUT zřízením nového vysokoškolského studijního oboru Inteligentní dopravní systémy. Jak informoval Ing. Martin Lang, doktorand FD ČVUT, je cílem studia tohoto studijního oboru příprava kompetentních odborníků v oblastech řízení dopravně-přepravních procesů, pokročilých vozidlových systémů a dopravně-telematických systémů a služeb. Své znalosti a dovednosti v praxi uplatní při návrhu a řízení komplexních inteligentních dopravních systémů a při vedení rozsáhlých projektů jak v komerční, tak ve státní a municipální sféře. Již v průběhu studia jsou studenti konfrontováni s praxí s cílem zapojit se do společného řešení projektů, získávat zkušenosti a informace. Vyšší podíl výuky v laboratořích umožní ověřovat si návrhy svých řešení a zvažovat jejich varianty.

5. Doplňkový program

Součástí konference byla možnost navštívit poutní kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, kulturní památka zapsaná od roku 1994 v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNASCO. Dopravu od Hotelu Jehla, kde se konala konference a spala většina jejich účastníků, nabídl podnik ZDAR, a.s.. Průvodce pan Mgr. Jan Kuča provedl skupinu 33 zájemců jak Santiniho kostelem, tak bazilikou Nanebevzetí P.Marie a sv. Mikuláše, kterou Santini přestavěl z původního gotického kostela. Součástí byla návštěva bývalého cisterciánského kláštera, dnes zámek v majetku rodiny Kinských. Výklad průvodce a prohlídka obou památek byla účastníky vysoce hodnocena. Stejně tak bylo ze strany účastníků vzneseno poděkování za dopravu poskytnutou panem generálním ředitelem Zdar,a.s. Ing. Richardem Latislavem.

Místo konání konference i služby poskytnuté v jejím průběhu byly vysoce kladně hodnoceny a přispěly k jejímu bezproblémovému průběhu.

Závěr:

  • Celkový počet účastníků na konferenci bylo 75 osob
  • Předneseno bylo celkem 20 příspěvků.
  • Příští konference se bude konat ve Žďáru n. Sázavou ve dnech 16.-17.(případně 18.) května 2016.